FORGOT YOUR DETAILS?

Kućna nega
pomoć u kući

Jeladom, dom za stare

Kućna nega i pomoć u kući od marta meseca 2017. godine, pored domskog smeštaja, nova je usluga Ustanove socijalne zaštite „JELA DOM“ Beograd. Ova usluga se pruža starim licima i odraslima starijim od 26 godina. Usluga je dostupna svakodnevno, sedam dana u nedelji, tokom cele godine, a postoji mogućnost i dežurstva 12/24 /dnevna dežurstva, noćna dežurstva, dežurstva tokom praznika, godišnjih odmora itd.
Usluge pomoći u kući obezbeđuju se starim licima, u cilju zadovoljenja njihovih svakodnevnih životnih potreba. Svrha pomoći u kući je podrška korisnicima u očuvanju i unapređenju kvaliteta života. Za ovu uslugu angažovane su iskusne geronto domaćice – negovateljice, koje su prošle akreditovanu obuku za uslugu pomoć u kući.

Geronto domaćice – negovateljice angažuju se na sledećim aktivnostima: pomoć u obezbeđivanju ishrane, pomoć u održavanju lične higijene, pomoć u održavanju higijene stana, pomoć u zagrevanju prostorija, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, plaćanje komunalija, nabavka namirnica,podizanje recepata i drugo.

Uz pomoć geronto domaćica – negovateljica, korisnicima se omogućava da žive u svojim domovima /prirodnom okruženju/ i učestvuju u aktivnostima u zajednici.

Ustanova ima ordinaciju, ambulantu, stalno zaposlenog lekara opšte prakse, timove konsultanata svih specijalnosti : kardiolog, neurolog, psihijatar, gastoenterolog, endokrinolog, urolog, ortoped, kao i dobro obučene medicinske sestre u oblasti gerijatrije.

 

Na osnovu toga, moguće je kućno lečenje, nega i palijativno zbrinjavanje.

Sprovode se terapijske i dijagnostičke procedure u stanu obolelog / EKG, laboratorijske analize, dopler krvnih sudova, ultrazvučni pregledi srca, štitne žlezde i abdomena, kao i proces zdravstvene nege: obrada i previjanje dekubitalnih rana, svakodnevna procena fizičkog i psihičkog stanja obolelog, kao i kompletne medicinske sadržaje: infuzije, injekcije, plasiranje katetera, ispiranje bešike, plasiranje i hranjenje preko nazogastrične sonde, zamena stoma, oksigena terapija, inhalaciona terapija, terapija bola kod palijativnih pacijenata.

U skladu sa zdravstvenim stanjem obolelog, kada se radi o onkološkim umirućim pacijentima koji ne žele hospitalizaciju ili neki vid domskog smeštaja, organizuje se u stanu specijalna nega sa odgovarajućim tretmanom.
Pored mnogobrojnih zdravstvenih usluga, svojim korisnicima nudimo i uslugu sanitetskog prevoza u pratnji medicinske sestre ili medicinske sestre i lekara, kako u Beogradu, tako i van Beograda.

U sklopu kućne nege i pomoći u kući, našim korisnicima nudimo i usluge profesionalnog socijalnog radnika, koji procenjuje funkcionalnu sposobnost korisnika, pravi indvidualni plan usluge, povezuje korisnike sa ostalim institucijama, radi ostvarivanja prava naknada za tuđu negu i pomoć, subvencije za komunalne usluge, poreske olakšice, olakšice na nabavku pomagala, ostvarivanje prava na umanjenu participaciju.... Takođe, licima koja boluju od Alchajmera ili staračke demencije i koja nisu u stanju da samostalno štite svoje interese, inicira se postupak za rešavanje građansko-pravnog statusa /stavljanje korisnika pod starateljstvo/. Tokom ovog procesa pruža se podrška i koordinacija od strane socijalnog radnika radi što bržeg okončanja postupka.

Ustanova omogućava savetodavno-suportativni rad, psihološku podršku, podršku u izgradnji i očuvanju socijalnih odnosa /porodični, partnerski, komšijski i drugo/, posredovanje u konfliktnim situacijama korisnika i njegove okoline, organizovanje edukativnih radionica, pomoć i podrška u saradnji sa nadležnim državnim institucijama. 

Spektar ovih usluga biće dopunjen i konkretnim potrebama svakog korisnika ponaosob. Insistiramo na izgradnji partnerskog odnosa sa korisnicima i njihovim porodocama i podstičemo aktivno učestvovanje u kreiranju, izboru i realizovanju neophodnih usluga.

Detaljno se informišite na telefon 011/74-23-663, 011/7436-522 ili 062/1921-397 ili na adresi Rableova 17, Mirijevo.

Pozovite i uverite se u kvalitet naših usluga. Dostupni smo 24 h svakog dana u nedelji.

D O B R O D O Š L I !

Radno vreme

Svakog dana: 24h

Newsletter

Poslednje novosti

VIEW ALL
TOP Ovaj web sajt je kreirao BeoHosting.com